تمام مقاله هاى منتشر شده در بایداق تنها بازتاب دهنده دیدگاه نويسنده آن است.